משקיעים

הקרן לעידוד יזמות וצמיחה מאפשרת מסלולי השקעה למשקיעים פרטיים ומוסדיים המעוניינים באפיק השקעה סולידי עם תשואה גבוהה ביחס לאלטרנטיבות, שעונים להגדרת משקיע כשיר בהתאם לחוק ניירות ערך המפורט להלן.

הקרן לעידוד יזמות וצמיחה מאפשרת מסלולי השקעה למשקיעים פרטיים ומוסדיים המעוניינים באפיק השקעה סולידי עם תשואה גבוהה ביחס לאלטרנטיבות, שעונים להגדרת משקיע כשיר בהתאם לחוק ניירות ערך המפורט להלן.

הצעה זו מכוונת למשקיעים כשירים בלבד, בהתאם להוראות הפטור מחובת פרסום תשקיף על פי סעיף 15א(א)(7) לחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968 )להלן "החוק") . בהתאם, המידע המפורט באתר זה הינו כללי בלבד. מידע מפורט יותר ייחשף אך ורק בפני משקיעים אשר יצהירו כי מתקיימים בהם תנאי הכשירות הנדרשים ממשקיע מתוחכם וכי הם מודעים למשמעות היותם משקיע הכלול בתוספת הראשונה לחוק ומסכימים לכך, בהתאם לדרישה שבתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך. יובהר כי בהמשך יידרשו אישורים מפורטים, בהתאם לדין, באשר להיות הלקוח כשיר.

למרות שאין צורך להמציא הוכחות בשלב ההרשמה, בשלב השני תתבקש/י להמציא אסמכתאות מתאימות.  משקיעים כשירים יכולים להירשם למאגר המשקיעים בעזרת טופס ההרשמה למאגר משקיעים:

חזון

 

ערכים

משקיעים

הצוות

הזדמנויות העסקה


i1

עיתונות