הליך החיתום של הקרן קיים במטרה להבטיח את יכולתו של לווה שאושר להלוואה לעמוד בתנאים להחזרתה.

הליך החיתום כולל בין הייתר את ההליך להלן:

» עומד בתנאי שיעור ההישענות לבטוחה (LTV)

» רישום השעבוד לבטוחה
   • משכנתא ראשונה
   • משכנתא שניה
   • הערת אזהרה + אופציית רכישה

 » תקופה
    • בין 6 חודשים ל 3 שנים במתווה גרייס קרן (תשלום ריבית חודשי) או שפיצר.

» גרייס מלא
   • יינתן במקרים חריגים בהם ברור הצורך ומקור הפירעון החיצוני.

» גרייס חלקי
   • יינתן ברוב המקרים בהם מקור הפירעון צפוי להתרחש במועד סמוך לתום תקופת ההלוואה שבמהלכה מוצדק תשלום מופחת
     של ריבית בלבד.

 » מצב אכלוס הנכס
    • השקעה
    • מסחרי
    • נדל"ן מגורים

הלווים

הקרן בודקת כל לווה בנפרד, אנשים פרטיים וחברות. הקרן בודקת בקפידה את יכולת ההחזר והפירעון להלוואה,
בנוסף לקיום התנהלות אשראי תקינה. 

הקרן מעמידה הלוואות למגוון לווים הכוללים:

» אנשי עסקים
» חברות
» קבלנים
» יזמים
» אנשים פרטיים

סוגי בטוחות

הקרן לעידוד יזמות וצמיחה בודקת את הבטוחות להן משעובדת ההלוואות בעזרת שמאים נבחרים שעומדים בכל הקריטריונים המחמירים של בנקים מובילים.

בטחונות לקרן

»  נדל"ן מגורים
»  נדל"ן מסחרי
»  משרדים
»  מבני תעשיה
»  קרקעות לבניה

שיעור הישענות (LTV)

הקרן שומרת שסכום ההלוואה לא יחרוג מיחס נמוך וידוע מראש לערך הנכס המשועבד.
שיעור ההישענות (LTV) נמדד על פי הקריטריונים הבאים:

» עד 75% משמאות על פי תקן 19
» עד 50% בנדל"ן למגורים בו מתגורר הלווה
» תקן 19 = הערכת שווי לאחר הפחתות למימוש מהיר, עלויות מיסוי ועלויות משפטיות בעת מימוש כפוי.


מדיניות חיתום אשראי

ליווי בניה

BILLD

קבוצות רכישה

GROUP

תמ"א 38 ופינוי בינוי

TAMA


אשראי לעסקים

אשראי לפרטיים

הלוואות קטנות לכל מטרה

SMALL-ALVAHA